RETROSPECTIVA A CONFERINTEI NATIONALE A FEMEILOR, MAMAIA 2015

RETROSPECTIVA A CONFERINTEI NATIONALE A FEMEILOR : ” SEZOANELE VIETII SI NUMELE LUI DUMNEZEU”.
Motto: ,,Răscumpăraţi vremea (limba greacă – ,,kairos” – sezoanele), căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:15-17)
,,Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.”(Psalmul 20:7)

În perioada 22-26 iunie 2015, s-a desfăşurat la Mamaia, mai precis în sala cea mare aHotelului Pallas, Conferinţa Naţională a Femeilor din România, organizată de familia Ligia şi Timotei Seman din Hunedoara împreună echipa de slujire organizatorică formată din: Elena Nini (Timişoara), Cornelia Lidia Timish (Ucraina), Elly Pătraşcu ( Călăraşi), Anuşa Căpitanu (Toflea), Dorina Bârz (Hunedoara). Participantele, în număr de peste 500, au venit din toate colţurile României, precum şi, ca de obicei, din străinătate: din Italia şi Ucraina, îndeosebi.
Evenimentul s-a desfăşurat sub generosul generic: Sezoanele vieţii şi Numele lui Dumnezeu, având ca motto versetele: ,,Răscumpăraţi vremea (limba greaca – ,,kairos” – sezoanele), căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:15-17) şi ,,Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.” (Psalmul 20:7)
Programul conferinţei a cuprins nouă sesiuni plenare, seminare dedicate studiului biblic inductiv ale Numelor lui Dumnezeu, unul privitor la relaţiile intime în căsătorie şi un seminar de nutriţie ţinut de Teodora Goran, educator de sănătate şi asistentă medicală. Acest bogat program a fost amplu presărat cu rugăciuni pline de putere, cu momente de închinare prin cântare, dar şi cu o mulţime de mărturii ale multor participante în viaţa cărora Dumnezeu a lucrat (şi lucrează) cu putere. Totul a fost învăluit în rugăciunea continuă a participantelor care s-au întâlnit în primazi în ,,sala de sus” a hotelului Siret pentru acest scop, iar apoi, întrucât locul respectiv s-a dovedit neîncăpător, ne-am mutat în sala mare de conferinţe.
Familia Seman organizează conferinţe care au ca scop eliberarea, restaurarea şi echiparea în vederea slujirii lui Dumnezeu a femeilor din România începând din anul !!!!….,astfel că experienţa lor şi-a spus pe drept cuvântul la reuşita acestui eveniment.
Ca în fiecare an, atmosfera a fost înălţătoare, de mare impact asupra tuturor celor prezente, astfel că toate femeile participante s-au întors acasă mai puternice din punct de vedere spiritual, mai încurajate şi mai dornice de a-I sluji Domnului cu toată energia şi priceperea lor, dar şi cu regretul că zilele atât de minunate ale conferinţei s-au sfârşit atât de rapid.
În cele ce urmează vom rezuma liniile de forţă ale sesiunilor ţinute în plen, în ordinea cronologică a derulării acestora.

Luni, 22 iunie 2015

Sesiunea 1A Etapele vieţii şi Numele lui Dumnezeu – Ligia Seman

Sesiunea cu care a debutat conferinţa: ,,Etapele vieţii şi Numele lui Dumnezeu” a fost ţinută de Ligia Seman şi a constituit, în acelaşi timp, intrarea directă în tema generică. Astfel, ,,Dumnezeu a conceput viaţa noastră ca un şir de cicluri sau sezoane. Acestea au fost presărate de Dumnezeu cu scopul de a ne conduce la un nou nivel de apropiere de El şi schimbare după chipul Lui, pentru a fi femei după inima Lui în relaţia cu soţul, copiii, nepoţii, semenii noştri.”Ţinta Lui cu noi este acela de a ne aduce la maturitate spirituală, aşa cum stă scris în Iacov 1:4 : ,,Răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi (maturi)” şi în Filipeni 4:13 : ,,Până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.” În primul text,cuvântul ,,desăvârşit” (matur) – în limba greacă „teleios” – înseamnă complet, dezvoltat din punct de vedere moral şi mintal.
Aşadar, am fost creaţi să avem o ţintă dincolo de ceea ce se vede, timpul nostru fiind împărţit în sezoane ale vietii care trebuiesc trăite şi valorificate. ,,Dacă viaţa noastră nu ar sfârşi prin moarte, nu ar fi atât de importantă ţinta vieţii noastre! Importanţa vieţii noastre pe pământ este dată de durata ei limitată.”
Cu vocea ei caldă, învăluitoare, aproape maternă, dar şi fermă în acelaşi timp, vorbitoarea ne-a încurajat cu delicateţea-i proverbială ,,să lăsăm urme importante în această lume, în această generaţie printr-o viaţă rodnică dedicată lui Dumnezeu şi oamenilor. ,,Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea (limba greacă – „kairos” – sezoanele), căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului.” ( Efeseni 5:15-17)
Fiecare etapă (sau sezon) a(l) vieţii umane: copilăria, adolescenţa, tinereţea, maturitatea şi bătrâneţea are caracteristicile ce au fost bine surprinse şi detaliate de vorbitoare, astfel că fiecare am putut să ne evaluăm unde ne aflăm pe axa strict cronologică a existenţei noastre. Dar, chiar dacă suntem creaţi din ţărâna pământului, având un trup supus îmbătrânirii şi degradării, totuşi, Dumnezeu ELOHIM, Creatorul tuturor lucrurilor, ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa şi a turnat suflarea Sa de viaţă în nările noastre! Deci, rostul mai adânc al vieţii este acela de a-L cunoaşte pe Dumnezeul imuabil, adică Care nu Se schimbă, întrucât El este ,,Acelaşi ieri, azi şi în veci” (Evrei 13:8). Acelaşi în orice etapă a vieţii noastre. Acelaşi care nu Se schimbă în etapele sau circumstanţele vieţii. ,,Puterea noastră nu se întemeiază pe noi înşine, ci pe Numele Lui. A ne încrede din toată inima în El – este cheia unei vieţi de intrare în biruinţă în Canaanul făgăduinţelor Lui pe pământ şi apoi în Canaanul ceresc.” Cu alte cuvinte, viaţa noastră fiind limitată, efemeră, supusă schimbărilor ,,sezoniere”, înţelept este să o întemeiem pe ceea ce este durabil, etern, imuabil, adică pe Cel ce este STÂNCA VEACURILOR, pe Dumnezeu.
Caracterul Lui statornic şi vrednic de încredere este sintetizat de Numele Lui prin care S-a revelat de-a lungul istoriei: lui Avraam, lui Moise, Agarei, lui Pavel etc. Dintre multiplele Nume sub care S-a revelat, vorbitoarea a insistat pe câteva: IEHOVA – EU SUNT CEL CE SUNT, VEŞNICUL EU SUNT, pe EL SHADAI – Dumnezeul legământului ş.a. Cel care îşi zideşte viaţa pe încrederea nestrămutată în Dumnezeu şi pune timp deoparte pentru a-L cunoaşte în gloria şi frumuseţea Numelor Sale, rămâne rodnic până la adânci bătrâneţe asemeni lui Avraam, lui Moise, lui Pavel ş.a., iar exemplele ar putea continua cu vieţile pline de roade spirituale în pofida vârstei lor înaintate ale lui: John Wesley, Maicii Teresa, Billy Graham, Edison, Picasso şi mulţi alţii.
Sesiunea 1 B Sesiunea despre Numele lui Dumnezeu – Echipa El Shadai din Republica Moldova

Echipa El Shadai din Republica Moldova formată din două cupluri: Nikolai şi Svetlana Sîli, Alexandru si Ina Buzila si Viorica Albu – au prezentat în sesiune plenară şi în zilele următoare în două seminaredistincte câteva dintre Numele lui Dumnezeu pornind de la cartea de studiu biblic inductiv ,,Doamne, vreau să Te cunosc” de Arthur Kay. Această carte a fost primită de fiecare participantă la conferinţă în clipa sosirii împreună cu, evident, cartea conferinţei care conţine: programul conferinţei defalcat pe zile şi ore, numele vorbitoarelor, titlurile sesiunilor ce urmau a fi prezentate, precum şi câteva dintre ideile mai importante ale acestora.
Prezenţa echipei El Shadai din republica Moldova a fost salutară, benefică din toate punctele de vedere, îndeosebi, pentru faptul că dânşii ne-au adus mana proaspătă a Cuvântului sfânt aproape în fiecare zi încurajându-ne să-l studiem fără preconcepţii sau prejudecăţi, să ne aplecăm cu drag asupra textului biblic ca şi cum atunci l-am deschide şi citi pentru prima oară. Încurajarea lor nu a fost doar una teoretică, ci foarte practică, întrucât, împreună cu dânşii, am deschis textele biblice, le-am recitit cu un ochi proaspăt şi am răspuns la întrebările din cadrul fiecărui capitol – întrebări menite să ne provoace gândirea şi să ne întărească credinţa în Dumnezeul Creator.
În sesiunea plenară, am studiat primele două Nume ale lui Dumnezeu: El Roy şi El Raah, adică ,,Dumnezeu care vede” şi ,,Dumnezeu – Păstorul meu”. Am trăit revelaţia Agarei care s-a întors din pustie la Sara, (reînnodând legătura cu aceasta şi reunoscând astfel, implicit, că şi ea a greşit de a fost alungată) după ce L-a cunoscut pe Dumnezeu ce i S-a revelat ei ca Dumezeu care vede şi cunoaşte totul şi care face ca ,,toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce-L iubesc pe El” (Rom. 8:28).
Am recitit cu toţii Psalmul 23, conştientizând că Dumnezeu ne cunoaşte până în cele mai mici amănunte ale fiinţelor noastre şi că El este Păstorul cel bun ce Se îngrijeşte ca oile Lui, adică de noi, ca să nu ducem lipsă de nimic: de hrana şi odihna noastră, ne eliberează de frică, de neînţelegeri şi certuri, de paraziţi şi boli atât fizice, cât şi, mai ales, de ceea ce le poate produce, şi anume de gânduri negative, de frică, eşec, amărăciune, ură, incompetenţă, senzualitate, lăcomie etc.
Marţi, 23 iunie 2015

Sesiunea 1B Sezoanele spirituale şi Numele lui Dumnezeu – Rodica Volintiru

Moto:,, Toate își au vremea lor, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. (Pentru orice lucru este un sezon, o vreme, și un timp pentru fiecare scop care este sub ceruri.) ”

Plină de puterea Duhului Sfânt şi doritoare prin excelenţă să ne împărtăşească din experienţa sa atât de bogată cu Dumnezeu, Rodica Volintiru vine în fiecare vară în ţară din Canada – unde trăieşte de mai bine de douăzeci de ani – cu acest scop declarat.
Etapele spirituale din viaţa noastră nu concid cu cele naturale, biologice, ci ţin de procesul prin care Isus Hristos Îşi desăvârşeşte lucrarea Sa de regenerare (mântuire) în noi. Acestea îşi pot împrumuta numele de la cele naturale având chiar unele caracteristici întrucâtva asemănătoare cu cele naturale, dar şi specifice domenuiului spiritual. Dintre aceste trăsături, amintim câteva:
Iarna spirituală este (ano)timpul pustietăţii, al lacrimilor, al morţii eului, chiar al persecuţiei, dar şi al altoirii spirituale, al aşteptării, al pregătirii pentru o nouă etapă de viaţă;
Primăvara spirituală este sezonul trezirii, al împrospătării, al echipării spirituale, al vizitării divine, un timp de cântare şi rugăciune, de aşteptare plină de bucurie înaintea Domnului;
Vara spirituală este vremea oportunităţilor, a marilor isprăvi cu (şi pentru) Dumnezeu, a punerii în practică a credinţei şi a experienţelor divine şi, prin excelenţă, este vremea rodirii;
Toamna spirituală este un timp al bilanţului, al reflecţiei şi odihnei, este timpul aducerilor aminte, dar şi unul al noilor viziuni.
Bineînţeles că sezoanele acestea nu coincid cu cele naturale, dar Domnul le îngăduie în viaţa noastră pentru a ne aduce la maturitate, la o relaţie tot mai profundă cu El, astfel că se cuvine să le recunoaştem şi să fim gata a învăţa din ele. Vorbitoarea – cu glasul ei ca de tunet uneori – ne-a atras luarea aminte asupra primejdiilor acestor sezoane, dacă nu suntem pregătite şi nu recunoaştem şiretlicurile vrăjmaşului care vin odată cu ele. Astfel, în loc de a da curs nemulţumirii sau dezamăgirii inerente ,,iernii spirituale”, bunăoară, se cuvine să rămânem tari în credinţa că Dumnezeu are un scop bine definit cu viaţa noastră, chiar dacă nu-l înţelegem pe moment. ,,Poate situaţiile şi stările prin care trecem acum este fundaţia unei lucrări minunate pe care o vom vedea în frumuseţea ei peste câţiva ani. De aceea, să cerem Domnului discernământ, îndelungă răbdare ca să recunoaştem sezonul în care ne aflăm şi să colaborăm în ceea ce vrea El să formeze în noi, să ne înveţe sau să ne echipeze în această vreme.”
Aşadar, indiferent de sezon, să nu uităm că ne putem bizui pe caracterul imuabil al lui Dumnezeu, pe Numele Lui care-I revelează gloria, puterea şi căruia I se cuvine întreaga noastră închinare. Vorbitoarea ne-a invitat pe toate femeile prezente să studiem Numele lui Dumnezeu, să medităm la ele, să-L iubim şi să-L absorbim în inima noastră pe Dumnezeu şi astfel să ne închinăm în dragoste şi reverenţă înaintea Lui. ,,Dumnezeu vrea să ne încredinţeze puterea Numelui Său, atâta timp cât caracterul nostru este în conformitate cu al Lui şi gloria toată I-o dăm numai Lui. Numele lui Dumnezeu este moştenirea noastră, speranţa şi autoritatea noastră.” – a afirmat pe tonul ei atât de răspicat, de ferm şi fără nici cea mai mică ezitare, vorbitoarea. Dintre glorioasele Nume ale lui Dumnezeu, dânsa s-a oprit asupra celor mai benefice pentru viaţa noastră de credinţă: El Shaddai – Dumnezeul Cel Atotputernic, Iehova Tsidkenu – Iehova dreptatea noastră, Iehova Savaoth (ebr. Ţăbaoth) – Iehova al oştirilor şi Iehova Nissi – Dumnezeu este Steagul meu, explicând cu lux de amănunte unde anume apare pentru prima oară fiecare dintre aceste nume în Biblie şi felul în care revelaţia aceasta a lucrat în inima şi viaţa credincioşilor de-a lungul secolelor.
Bunăoară, primul Nume al lui Dumnezeu abordat de Rodica Volintiru a fost cel de El Shaddai – Dumnezeul Cel Atotputernic, nume sub care S-a revelat Domnul lui Avram pe când acesta avea 99 de ani şi, poate, pierduse, orice nădejde că Dumnezeu îi va mai da fiul promis care să fie al lui şi al soţiei lui, Sara.
Sesiunea aceasta s-a sfârşit printr-o rugăciune colectivă cu mare impact spiritual asupra tuturor celor prezente în sală, prin care Rodica Volintiru ne-a încredinţat că aceeaşi putere extraordinară care a lucrat în viaţa lui Avraam şi a Sarei, dăruindu-le la bătrâneţe fiul promis, este gata să lucreze şi în viaţa noastră, dacă păstrăm şi noi credinţa nezguduită a lui Avraam.
Sesiunea 2B Strategii de mijlocire – Mirela Peţan

Cu o voce lină şi melodioasă, calmă şi egală, Mirela Peţan (atât de cunoscută publicului larg de la Alfa şi Omega TV), ne-a dezvăluit câteva strategii de mijlocire care sunt imbatabile şi redutabile pentru cel rău, vrăşmaşul sufletelor noastre. E vorba de trei bătălii ce trebuie purtate având întreaga armură mereu asupra noastră, şi anume: bătălia la porţile inimii noastre, bătălia la porţile familiilor noastre şi bătălia la porţile ţării noastre. Dar, pentru a purta bătălia la porţile ţării noastre este nevoie s-o câştigăm pe cea la porţile inimii noastre şi ale familiilor noastre. Astfel, domnia sa ne-a chemat pe toate femeile la luptă în rugăciune şi post pentru ţara noastră, ea fiind şi iniţiatoarea reţelei de post şi rugăciune pentru România încă din 2001 (v. prayernet.ro, tel. 0256 284 913 ).
Dintre ideile sesiunii, spicuim pe cele mai relevante :
1. Bătălia la porţile inimii noastre –
Să ne păzim curate inimile şi să creştem în cunoaşterea Domnului, dar nu una emoţională, teoretică, ci reală, practică, experimentală: să-L cunoaştem pe El, nu doar despre El. Principiul inimii curate în mijlocire – păzirea izvoarelor curate
2. Bătălia la porţile familiei se împleteşte cu cea de la porţile inimii şi constă în:
– puterea (şi păzirea) legământului de căsătorie – relaţia dintre soţi
– puterea rugăciunilor şi a binecuvântărilor generaţionale – relaţia părinţi – copii. În relaţia cu copiii noştri, un accent deosebit s-a pus pe rostirea de cuvinte pozitive, de binecuvântare asupra acestora.
3. Bătălia la porţile ţării noastre
Bătălia cea mai acerbă se duce la porţile ţării noastre care sunt fisurate, dărâmate chiar de invazia a tot felul de păcate, de aceea ni se cere o vigilenţă maximă, precum şi dedicare pentru lucrarea aceasta şi unitate în a stărui înaintea lui Dumnezeu, întrucât România este aşezată strategic. De aceea, este nevoie de o rugăciune necurmată, de perseverenţă în rugăciune! Astăzi toţi românii indiferent de biserica, de confesiunea religioasă căreia îi aparţinem, suntem chemaţi la reconstrucţia României ca în cartea Neemia: cu o mână pe mistrie, cu cealaltă pe sabie (armă). Tot poporul român este chemat pe familii (biserici) la reconstrucţia României. Noi avem şansa de a fi făuritorii României schimbate prin post şi rugăciune, prin unitatea în rugăciune. Să nu ratăm această şansă unică a noastră. Este timpul nostru ACUM!
Puterea rugăciunii corporative şi a postului nu pot fi îndeajuns subliniate – duc la înfrângerea uriaşilor din Ţara Promisă cu armele luminii. Suntem chemate să mijlocim în grupuri mici, dar şi cu toată biserica; în fiecare săptămână să ne alegem o zi în care să stăm în spărturăpentru ţara noastră. Să ne rugăm asemeni lui Daniel din Daniel 9:5-19, care s-a identificat cu păcatele poporului său şi ale înaintaşilor săi, le-a mărturisit înaintea Domnului şi s-a căit de ele, chemând mila divină şi protecţia Sa peste întreaga sa naţiune. Să avem o astfel de viziune, un astfel de dor în inimă, de a fi cu adevărat străjeri plini de putere la hotarele ţării. Mai mult, să recunoaştem lucrarea Domnului pentru ţara noastră, timpul de har pe care ni l-a mai dăruit şi să nu-l ratăm. …
Porţile care trebuie deschise în România – pentru Domnia lui Isus Cristos, pentru ca El să fie reunoscut şi primit ca Domn şi Mântuitor, ca Domn al oştirilor, ca Prinţ al Păcii, ca Pâinea vie, ca Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa, pentru ca slava Domnului să inunde ţara cum acoperă apele fundul mării, pentru ca lucrarea Duhului Sfânt în fiecare inimă să aducă convingere, transformare, iluminare şi vindecare.
Porţile care trebuie închise faţă de asaltul puterilor întunericului: comunism, islam, război, manipulare, frica etc. Să nu uităm : ,,Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit!”
Sesiunea aceasta atât de practică, de benefică a Mirelei Peţan s-a continuat a doua zi cu seminarul de mijlocire care a conţinut apelul la mobilizare generală la post și rugăciune pentru România și lucrarea Domnului în țara noastră, adică îndemnul de-a ne uni în fiecare zi de vineri în post şi rugă pentru România (Ioel 2:1,15), precum şi cauzele specifice de rugăciune de adus înaintea Domnului, cauze ce urmează a fi înnoite în fiecare lună (v. site-ul http://www.prayernet. ro). Dintre aceste cauze menţionăm: să cerem iertare Domnului pentru păcatele şi fărădelegilor românilor de azi şi ale înaintaşilor noştri, să-L chemăm pe Domnul Isus ca izbăvitor al României, pentru revărsarea puterii Duhului Sfânt peste ţară, pentru vestirea Evangheliei şi extinderea trezirii în România, pentru cei aflaţi în structurile de conducere ale ţării- noul preşedinte, pentru guvern şi parlament etc.

Miercuri, 24 iunie 2015

Sesiunea 3A Despre creşterea copiilor şi Numele lui Dumnezeu – Tatiana Petric

Sesiunea Tatianei Petric a îmbinat, ca de obicei, rigoarea cunoaşterii Cuvântului sfânt cu tensiunea trăirii la cei mai înalţi parametrii pentru slava Lui în chiar inima căminului creştin, în chiar toiul luptei pentru inima copilului ei ajuns la vârsta atât de critică a adolescenţei, atins de răzvrătirea obişnuită.
Laitmotivul acestei sesiuni, chiar al conferinţei în genere, este următorul : «Fiecare sezon al vieţii, fiziologic sau spiritual, poate fi trăit în mod plenar sau abia târându-ne prin mijlocul greutăţilor şi provocărilor, în FUNCŢIE DE CÂT DE BINE ÎL CUNOAŞTEM PE DUMNEZEU!»
Dintre ideile detaliate de vorbitoare, amintim pe cele mai importante:

1. Lasă-L pe Dumnezeu la cârma situaţiei (El Elyon)
Pornind de la pilda fiului risipitor, se trage concluzia că uneori, Dumnezeu îi lasă pe adolescenţii noştri să înveţe pe pielea lor consecinţele naturale ale răzvărtirii. Dumnezeuvrea să ne înveţe anumite lecţii atât pe noi, în calitate de părinţi, cât şi pe adolescenţii noştri, pentru a ne pocăi cu adevărat. Texte biblice multiple : Judecători 14, Osea 5, Psalmul 20 etc.
2. Iubeşte necondiţionat şi rosteşte cuvinte de iertare şi de binecuvântare în dreptul adolescentului răzvrătit
Aşa după cum Dumnezeu nu iubeşte păcatul, dar îl iubeşte pe păcătos, tot aşa şi părintele- luând exemplul Domnului – trebuie să facă această distincţie între persoana adolesecentului şi faptele acestuia, evitând a rosti cuvinte de blestem şi de respingere.
3. Fii plin de pace în orice situaţie (Iehova Shalom)
Ideea finală a sesiunii a fost un adevărat excurs biblic pe tema păcii, subliniindu-se în acest fel importanţa cunoaşterii personale a lui Dumnezeu, Iehova Shalom, Cel care este Pacea inimii noastre şi care ne poate păstra astfel indiferent de situaţia prin care trecem.
Dacă fiecare sesiune a avut la bază cunoaşterea personală a lui Dumnezeu de către vorbitoarea respectivă, ei bine, sesiunea ţinută de Tatiana Petric a fost una plină de prezenţa Acestuia! Pe un ton patetic pe alocuri, Tatiana Petric le-a conjurat pe femeile prezente să-şi iubească necondiţionat adolesecenţii, indiferent de starea lor de rebeliune, să continue să rostească cuvinte de binecuvântare în dreptul lor, să continue să se roage pentru ei, să nu abandoneze cu niciun chip lupta pe genunchi pentru ei, pline de nădejdea şi credinţa că Dumnezeu este în control şi le aude rugile fierbinţi.

Sesiunea 3B Sezoanele familiale şi bizuirea pe Numele lui Dumnezeu – Ligia Seman

O sesiune deosebit de complexă, de mare densitate ideatică şi spirituală a fost cea a Ligiei Seman din ziua de miercuri, întrucât a tratat tema cea mai vastă a conferinţei, şi anume: Sezoanele familiale şi bizuirea pe Numele lui Dumnezeu. Vorbitoarea a îmbinat – ca de obicei – dogoarea trăirii spirituale cu fineţea inegalabilă a expunerii, precum şi adâncirea Cuvântului lui Dumnezeu cu profunzimea trăirii, aducând la lumină noi şi noi semnificaţii ale Cuvântului sfânt. Toate acestea au fost puse pe altarul Domnului înainte de toate şi apoi oferite participantelor din sală întru întărire şi echipare spirituală în vederea lucrării de slujire.
Sezoanele familiale surprinse de vorbitoare sunt în ordine cronologică: 1. Familia de origine 2.Etapa pre-maritală 3.Cuplurile fără copii 4. Familia cu copii mici 5. Familia ai căror copii sunt adolescenţi 6. Părăsirea casei părinteşti de către copii 7. Ultimii ani ai vieţii.
Privitor la familia de origine, este important să păstrăm relaţia cu părinţii şi fraţii, dar şi mai important este să înţelegem că suntem responsabili să alegem viaţa din abundenţă şi binecuvântarea (v. Deut. 30 :19, Gal.:13,14). Întrucât Biblia afirmă că suntem una cu Cristos, făpturi noi, rezultă aşadar că aparţinem genealogiei Lui (,,O moştenire plăcută mi-a căzut la sorţi, o frumoasă moşie mi-a fost dată” Psalmul 16:6), dar să nu uităm că recunoştinţa şi onorarea părinţilor este o condiţie esenţială a binecuvântării noastre (Efes. 6 :1-3).
Dacă etapa pre-maritală are ca repere: alegerea partenerului, dezvoltarea unei relaţii cu acesta şi decizia pentru căsătorie, etapa următoare, cea a constituirii şi consolidării familiei, a ocupat cel mai întins spaţiu al sesiunii. Astfel, vorbitoarea a insistat asupra celor patru paşi fundamentali ai constituirii familiei: separarea, lipirea, unirea şi intimitatea, inclusiv asupra practicării celor cinci limbaje ale dragostei care facilitează unirea: cuvintele de apreciere, timpul de calitate petrecut împreună, slujirea, dăruirea, mângâierea fizică.
Au fost detaliate apoi problemele familiilor cu copii mici, respectiv cu adolescenţi, precum şi cele rămase asemeni cuiburilor goale după ce copiii – deveniţi adulţi – au părăsit casa părintească găsindu-şi un rost în viaţă. La acest punct, vocea vorbitoarei a avut inflexiuni dureroase, întrucât şi familia dânsei a trecut recent prin această criză, când Ruth, fiica ei cea mare, a părăsit casa părintească întemeindu-şi la rândul ei o familie. Un ,,capitol” aparte a fost dedicat crizei vârstei mijlocii care este dificil de învins, întrucât se suprapune peste criza adolesecenţei în cazul copiilor.
Toate aceste etape au ca anotimp final cel al îmbătrânirii şi al pregătirii pentru deces, dar nu înainte de a da curs unei reevaluări a propriei vieţi din perspectiva înţelepciunii acumulate în etapele anterioare.
În acest punct al sesiunii, vorbitoarea a lansat o întrebare de o importanţă capitală: ,,Care este modelul lui Dumnezeu pentru căsătorie?” După ce a expus conceptul de ,,beryth » – legământ- folosit de 280 de ori în Vechiul Testament, vorbitoarea a amintit că în Noul Testament termenul folosit pentru conceptul de legământ este cel de ,,diatheke”, adică un legământ făcut de o singură persoană: ,,Acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi» (Marcu 14:24).
Ceea ce înseamnă că ţi se cere să fii devotat legământului de căsnicie, chiar dacă partenerul de viaţă nu răspunde aşa cum ţi-ai dori. Evident că RESURSELE OMENEŞTI NU SUNT SUFICIENTE PENTRU PĂSTRAREA ACESTUI LEGĂMÂNT. AVEM NEVOIE DE SUPRANATURAL!,,Unii se bizuie pe carele lor, alţii pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului, Dumnezeului nostru.”(Psalmul 20:7)
Nu numai înţelegerea în profunzime a semnificaţiei Numelor lui Dumnezeu este importantă – ne-a asigurat Ligia Seman –, ci şi ordinea sub care S-a descoperit El în viaţa şi în familia lui Avram. Din acest moment, toate participantele am asistat la dezvăluirea frumuseţii divine, vorbitoarea făcând să treacă prin faţa noastră toată strălucirea divinităţii ascunsă ca într-un diamant sau, mai precis, ca într-un sâmbure în Numele Sale: El Elyon, Cel Preaînalt, Dumnezeul cel Atotputernic care dă biruinţă în luptă (Genesa 14:20), ADONAI – Domnul care cere supunere pentru că este Atotputernic ( Gen. 15:1,2,5); EL SHADAI – Cel care Se îngrijeşte de toate nevoile celor care I se supun şi ascultă de El, căci EL înseamnă putere, tărie, iar SAD – piept (al unei femei), ,,cel care toarnă, revarsă” binecuvântări (Gen. 17:1-8); IEHOVA IIRE – Domnul care va purta de grijă (Gen. 22: 1-19).
Să observăm că, înainte ca Dumnezeu să Se descopere ca Iehova Iire, i-a cerut lui Avraam să jertfească ce avea mai scump.
Aşadar, a concluzionat vorbitoarea: ,,Căsătoria este mediul cel mai propice în care Dumnezeu mă poate purifica şi schimba în asemănare cu El, ea fiind ,,operaţia prin care vanitatea unei femei şi egocentrismul unui bărbat sunt extrase fără anestezie”(Helen Rowland) În final, a fost desemnat bilanţul celor expuse: ,,câştigul unei femei care a pus totul pe altarul lui Dumnezeu: un bărbat cu viziune, intrat în destin, asemenei lui Avraam, adică o familie binecuvântată.
,,Împărăţia familiei trebuie predată lui Dumnezeu dacă vrem să o regăsim cu adevărat. O familie care îşi pierde viaţa şi-o regăseşte!”

Joi, 25 iunie 2015

Sesiunea 4A Sezoanele emoţionale şi Numele lui Dumnezeu – Rodica Baciu

Cu o distincţie şi o delicateţe proprii vorbitoarei, împreună cu o cuceritoare modestie şi – aşa cum deja ne-a obişnuit – cu o profundă aplecare asupra adevărurilor Scripturii, Rodica Baciu (din Târgu-Mureş) a definit pentru început emoţia ca fiind o reacţie afectivă şi sentimentul ca pe o componentă a emoţiei. Femeile sunt puternic AFECTATE de emoţii şi sentimente, deci trebuie să lupte mai intens decât bărbaţii pentru a gestiona situaţiile de criză din viaţă. Tocmai de aceeasunt mai predispuse la sentimente negative ca: anxietate, îngrijorare, depresie, teamă etc. De aici reiese necesitatea curăţirii rezervorului nostru emoţional de orice emoţii negative care duc la amărăciune, la o vorbire şi purtare răutăcioasă având parte de respingerea celorlalţi, iar de aici ajungem rapid într-un cerc vicios.
Cunoaşterea lui Dumnezeu, a Numelor şi Titlurilor Sale este esenţială şi pentru sănătatea noastră emoţională, El fiind Stânca veacurilor care nu Se schimbă şi care ne poate oferi stabilitatea de care avem atâta nevoie în vâltoarea vieţii! Autoarea ne-a condus prin mai multe texte scripturale în care Dumnezeu S-a revelat pe Sine oferindu-ne, astfel, ocazia de a consolida – o dată în plus-Numele divine amintite de vorbitoarele precedente. Dintre acestea, spicuim:
Elohim – Dumnezeu Creatorul
El Roi – Dumnezeu care ştie şi cunoaşte totul, ,,Dumnezeu care mă vede” ( v. Genesa 16:13)
Iehova Iire – Dumnezeu care poartă de grijă – i S-a revelat sub acest nume lui Avraam pe Muntele Moria, când l-a supus la testul suprem – de a-şi aduce fiul, pe Isaac, ca jertfă (Gen. 22 :8 şi 14);
Iehova Rafa – Dumnezeu care vindecă – Însuşi Dumnezeu rosteşte acest nume la Mara, când apele amare sunt făcute dulci (v. Exod 15:26);
Iehova Raah – Dumnezeu este Păstorul meu – întreg Psalmul 23conţine modurile diverse în care Dumnezeu Se îngrijeşte de toate nevoile noastre.
Alte Nume ale lui Dumnezeu amintite de vorbitoare sunt: Iehova Shalom – Dumnezeul păcii, Iehova Shama – Domnul este aici, Iehova Ţidchenu – Dumnezeu – neprihănirea noastră.
Să nu uităm, aşadar, că: ,,Dumnezeu este Acelaşi ieri, azi şi în veci!”, El nu Se schimbă, ci rămâne în veci credincios şi loial făpturilor Sale din carne şi oase, deci ne putem întemeia viaţa cu suişurile şi coborâşurile ei pe Numele puternice ale Domnului şi astfel vom dobândi stabilitatea emoţională de care avem atâta nevoie în viaţă.
Sesiunea 4B Sezoanele fiziologice şi Numele lui Dumnezeu – Rodica Maloş

Statisticile spun că 80% din bolile comune de azi, ca de exemplu: artrita, cancerul, boli autoimune, oboseală cronică, depresia, boli de inimă, diabetul, dureri cronice, obezitate, constipaţie, tiroidism, hemoroizi, hipertensiune, orbire, psoriasis, leucemie, boli de plămâni, migrene, osteoporoza, osteoartrita, insomnia, schizofrenia, ulcerul ş.a îşi au originea în stresul prelungit, în anxietate, îngrijorare, frică, depresie etc. Aceste boli nevindecate pot greva asupra generaţiilor viitoare, de aceea avem nevoie de Marele Medic care este IEHOVA RAPHA, singurul ce poate oferi vindecare atât din punct de vedere fizic, cât şi emoţional şi spiritual. Doar El este ,,calificat” să ofere vindecare completă celor care se încred în El, în Numele Lui, şi-L caută din toată inima lor. Acest Nume al lui Dzeu înseamnă literal : “Eu sunt DOMNUL tău care face lucrurile amare dulci.”
Examenul fizic, emoţional, spiritual
Aşa cum Dumnezeu,,a încercat poporul Israel” în pustie, la fel suntem şi noi examinaţi emoţional, fizic şi spiritual. Când trecem prin timpul greu de încercare cu adevărat intrăm în examen. Vorbitoarea ne-a oferit câteva principii care trebuie învăţate ca să trecem examenul cu succes la care ne supune Dumnezeu şi, astfel, să înţelegem puterea de vindecare a lui Iehova-Rapha:
1. Încercările ne aduc înapoi pe calea Domnului, căci atunci citim mai mult Biblia, ne rugăm mai mult şi ne apropiem de Domnul mai mult.
2. Câteodată durerea noastră este legată de păcatul personal, dar nu întotdeauna!Când suntem în durere, este bine să ne facem imediat un inventar dacă există cumva păcate nemărturisite, ştiiind că acestea afectează relaţia cu Dumnezeu a cărui mână apasă greu asupra celui bolnav!…
3. Este bine să mergi la doctori, dar trebuie să mergi întâi la Marele Medic.Exemplul împăratului Asa este concludent. El a apelat doar la ajutorul medicilor când a fost bolnav, ignorându-L complet pe Dumnezeu şi, astfel, pecetluindu-şi singur soarta! (v. 2 Cronici 16 :12).
4. Avem nevoie de o comunitate de credincioşi (Biserica). În Iacov 5:14-16, este descris cu claritate ce trebuie să facem când suntem bolnavi: 1. Prima dată cheamă bătrânii Bisericii lui Dumnezeu şi cere rugăciune, 2. Mărturiseşte păcatul altora, 3. Rugaţi-vă unii pentru alţii.
Aşadar, când eşti bolnav, ai nevoie de ajutorul altora! (,,Este vreunul dintre voi bolnav? Să-i cheme pe bătrânii bisericii, ei să se roage pentru el şi să-l ungă cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă îl va face bine pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi, iar dacă a săvârşit păcat, va fi iertat. Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică.”)
5. Credinţa este o forţă în vindecare. Mulţi cred că, dacă avem destulă credinţă, putem fi vindecaţi de orice. Alţii cred că Dumnezeu nu mai vindecă astăzi şi chiar nici nu se mai roagă pentru problemele lor. Să avem credinţa că El poate să vindece, dar trebuie să avem grijă să nu cerem ca Dumnezeu să asculte rugăciunile după voia noastră. Trebuie să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu are dreptul să vindece sau să nu vindece.
6. Vindecarea poate avea loc în mod neobişnuit Astfel, la acest punct vorbitoarea ne-a oferit mărturia unui credincios care s-a rugat fierbinte pentru vindecarea unui bărbat bolnav de cancer şi apoi a aflat că totuşi acesta murise. Doar că soţia lui i-a relatat că, înainte de moarte, acesta s-a schimbat complet: dintr-un om rău şi dur într-unul care, în ultimele zile din viaţa lui, a cântat, a recitat versete din Cuvântul lui Dumnezeu, s-a rugat şi s-a bucurat. Soţia lui a spus că el afost cu adevărat vindecat pe deplin!
7. Nu trata Cina Domnului cu uşurinţă! Noi celebrăm ce a făcut Hristos pentru noi pe cruce când luăm din Cina Domnului. 1 Corinteni 11:29-30: ,,Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm”. Suntem în pericol de îmbolnăvire, când nu discernem trupul şi sângele Domnului la Cina Sa.
8. Crucea Domnului Isus este sursa de vindecare. IEHOVA-RAPHA care a vindecat în Vechiul Testament este ISUS care vindecă în Noul Testament. Isaia 53:5 ,,Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi, prin rănile Lui, suntem tămăduiţi.” (v. şi1 Petru 2: 24)
Această sesiunea beneficiat din plin de cunoştinţele şi măiestria medicală a vorbitoarei care practică medicina generală şi de specialitate în Portland, Oregon, fiind implicată şi în lucrarea de voluntariat ajutând persoanele în nevoie. Astfel, domnia sa ne-a amintiti că orice gând rău nutrit produce nişte substanţe chimice la nivelul creierului nostru, mai precis al hipotalamusului (hipocampului), care ne invadează apoi trupul şi-l îmbolnăvesc. De aceea, să fim cu luare aminte la ceea ce gândim, să alegem să gândim întotdeauna pozitiv, hrănindu-ne cu Scriptura (pâinea vieţii) şi trăind-o în viaţa noastră pentru a recolta tot ceea ce Dumnezeu are în planul Lui pentru noi.

Vineri, 26 iunie 2015

Sesiunea 5A Sezoanele circumstanţiale – Rodica Volintiru

Conferinţa s-a încheiat apoteotic cu sesiunea Rodicăi Volintiru: ,,Sezoane circumstanţiale”, domnia sa abordând teme de mare actualitate ca: traumele (accidente, abuzuri, viol) boala, singurătatea, divorţ, văduve, doliul, pierderi sau câştiguri, binecuvântări neaşteptate etc. Observăm că nu s-a limitat doar la circumstanţele negative, neplăcute sau dureroase ale vieţii, ci s-a referit şi la cele pozitive, dar care, dacă nu ştim să le gestionăm potrivit voii lui Dumnezeu, pot aduce daune fiinţei noastre. Am fost atenţionate că femeile cu traume nevindecate sunt deschise la atacuri demonice, mentale şi diferite suferinţe, de aceea este nevoie de consiliere spirituală pentru a fi eliberate şi vindecate prin puterea Numelui lui Isus şi a sângelui Său.
Orice persoană care a suferit una dintre circumstanţele amintite pot rămâne cu răni lăuntrice, nevindecate, neiertare, remuşcări, amintiri dureroase etc. Restaurarea vine doar prin relaţia cu Domnul Isus şi prin Cuvântul Scripturii asimilat cu reverenţă şi consecvenţă.
Am fost atenţionate că nicio durere şi nicio bucurie nu ţine pentru totdeauna. Ele sunt îngăduite de Dumnezeu şi măsurate cât să fie în viaţa noastră (1 Corinteni 10:13). Să fim atente cum anume răspundem, cum acţionăm în aceste sezoane: aceasta determină cât vom sta în ele. Să rămânem în Cuvântul promisiunilor Domnului şi acestea vor fi schimbate în mari binecuvântări.
Să nu uităm că avem promisiuni puternice pentru orice sezon circumstanţial:
,,Ştim că Domnul este cu noi.
Ştim că nu ne va lăsa.
Ştim că lucrează în noi o greutate veşnică de slavă.
Ştim că ne purifică, ne prelucrează, ne echipează pentru El şi pentru lucrările Lui pe pământ.
Deci, indiferent de sezonul prin care trecem, să nu ne pierdem nădejdea!”

*

În final, se cuvine să remarcăm unitatea aproape monolitică a tuturor sesiunilor şi seminarelor prezentate, toate înfăşurându-se pe axul temei centrale, punând în lumină personalitatea Creatorului şi implicarea Sa constantă în vieţile noastre, dacă, evident, Îi chemăm Numele într-ajutor şi ne încredem în El.
Toate femeile prezente care au participat la sesiuni şi la seminarele de studiu biblic inductiv, s-au lăsat slujite în rugăciune şi consiliere (ca în fiecare an, echipa de consiliere şi de femei mijlocitoare a fost amplu reprezentată) – toate plecând acasă pe deplin restaurate în harul divin şi mai bine echipate, mai motivate să-I slujească Domnului cu toată sârguinţa (talente, energie, bani, timp). În fiecare an, la conferinţă se întâmplă acest miracol: femeile –multe din ele – vin deznădăjduite, secătuite de lupta vieţii, întristate şi descurajate, şi – miracol! – pleacă de aici pline de viaţă, cu o credinţă nouă, înviorate şi dornice de a-L sluji pe Domnul cu fervoare, devotament sporit şi toată reverenţa inimii.
Ca motto al tuturor conferinţelor ar trebui pus titlul unei conferinţe anterioare, şi anume: ,,NU DOAR ATINSĂ DE DUMNEZEU, CI TRANSFORMATĂ!” – iată miracolul care se întâmplă în cursul acestor zile de har abundent ce se revarsă din plin peste toate participantele, căci toate contribuie la zidirea Trupului lui Cristos prin dragoste. Am asistat, mai mult – am trăit aievea versetul din Efeseni 4:16: ,,Din El (Cristos) tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.”

O noutate a conferinţei de anul acesta a fost seminarul de nutriţie, ţinut de Teodora Goran din Câmpina, care ne-a prezentat aspecte deosebit de valoroase privitoare la dieta primordială a omului stabilită de Creator pentru el (formată îndeosebi din fructe, legume, cereale, seminţe şi nuci), precum şi importanţa mişcării, a apei, a odihnei, a închinării înaintea Creatorului etc. în vederea menţinerii sănătăţii – darul de nepreţuit al lui Dumnezeu pentru noi şi care trebuie păstrat prin cumpătare şi echilibru pentru ca astfel să-I putem sluji Lui cât mai mult şi mai eficient cu putinţă.
În numele tuturor participantelor, MULŢUMESC pentru tot efortul şi dragostea investite în oameni Ligiei şi lui Timotei Seman – iniţiatorii şi organizatorii acestui amplu eveniment -, tuturor vorbitoarelor de mare calibru spiritual fiecare, precum şi întregii echipe organizatorice, care i-au ajutat cu trup şi suflet. Un ,,MULŢUMESC DIN INIMĂ!” se cuvine a fi adus şi Elenei Nini, aceea care ne-a întâmpinat cu un zâmbet cuceritor la venire şi care s-a preocupat de-a lungul zilelor toride ale conferinţei să nu ne lipsească nimic.
Nu în ultimul rând, fireşte, se cuvine SĂ-I MULŢUMIM LUI DUMNEZEU CARE NE-A HĂRĂZIT NOUĂ, FEMEILOR DIN ROMÂNIA, O AŞA DE MARE, DEPLINĂ BINECUVÂNTARE! SLAVĂ NUMELUI LUI ÎN VECI!
Mariana Dvorszik, lidera de femei, profesoara de limba si literatura romana

11988379_639204292848725_1729320241294753966_n

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s