CELE 3 TIPURI DE RELAŢII MAJORE PE CARE DIAVOLUL LE ATACĂ ÎN DOMENIUL UNITĂŢII ŞI CUM PUTEM BIRUI

    Unul dintre obiectivele majore ale diavolului în lupta spirituală este aceea de a ne distruge unitatea, de aceea în mod cu totul special, Isus Hristos s-a rugat în Ioan 17 pentru unitate: “Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M’ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, – Eu în ei, și Tu în Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”( Ioan 17:20-23)
Din acest text înţelegem ca unitatea este cheia cea mai importantă în relaţia noastră cu Dumnezeu, cu Cuvântul şi slava Lui, demonstraţia cea mai relevantă pentru lume despre ceea ce înseamnă Dumnezeul dragostei ce L-a trimis pe Fiul Său în lume şi arma de biruinţă cea mai necesară ce însoţeşte propovăduirea Cuvântului Evangheliei mântuirii. Satan ştie acest lucru si de aceea încearcă să distrugă cele 3 tipuri majore de unitate:
– unitatea cu Dumnezeu (pentru ca despărţit de El nu putem face nimic)
– unitatea în familie pentru ca relaţiile de unitate dintre soţ şi soţie, părinţi şi copii sunt cele mai mari exemple ale cerului pe pământ şi totodată sunt ameninriţăle cele mai mari pentru progresul lui Satan
– unitatea mădularelor din Trupul lui Hristos pentru că Satan ştie de multe ori mai bine ca noi ca mădularele nu pot avea o bună funcţionare şi creştere individuală, unul fără celălalt ci doar în unitate, completare şi armonie.
1. Unitatea cu Dumnezeu. Dacă Satan reuşeşte să ne convingă că suntem despărţiţi de Dumnezeu, atunci ne-a frânt puterea.
In acest context trebuie să ne amintim că acuzarea Satanei este total diferită de mustarea Duhului Sfânt. Pentru un creştin este normal în urma faptului că a păcătuit sa fie mustrat de Duhul lui Dumnezeu şi după aceea să fie pocăinţa: cele 3 „R „-uri: recunoaştere, regret şi renunţare). Ca urmare a pocăinţei în urma mustrării Duhului Sfânt-creştinul primeşte pacea lui Dumnezeu şi o conştiinţă curăţită prin sângele lui Isus Hristos (1 Ioan1:9-„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire”).
Dacă, în urma faptului că am trecut prin acest proces al pocăinţei autentice, nu vom simţi iertarea şi eliberarea, uşurarea de povara păcatului, dac chiar si atunci când dorim să ne rugăm vom fi ineficienţi din pricina acestor gânduri de autoacuzare, trebuie să înţelegem că este un atac spritual al diavolului. Şi acest atac spiritual are drept ţintă robirea conştiintei noastre, pentru a ne despărţi de Dumnezeu.
Când creştinii sunt atacaţi în acest fel, trebuie să ţină cont de următoarele:
1. Satana atacă prin minciuna şi înşelare. In Efeseni 6: 11, Scriptura ne dezvăluie faptul că există o lume spirituală împotriva crăeia avem de luptat dincolo de ceea ce se vede în lumea reală: “Căci noi n’avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sunt în locurile cerești.” Cuvântul „lupta” flowit in acest verset vine dintr-un termen în limba greacă ce se referă la o luptă corp la corp. In vechime, la grecii antici, lupta corp la corp însemnă strategii neaşteptate menite să îl înşele pe adversar cu scopul de a-l pune la pământ.

    2. Pentru a fi protejaţi de atacul Satanei care are drept ţintă despărţirea de legătura cu Dumnezeu prin acuzare şi înşelăciune creştinul trebuie să ia în considerare toată învăţătura Scripturii nu doar anumite pasaje prin care se pot vedea doar neadecvaţi de a merita îndurarea lui Dumnezeu.
3. Creştinul atacat în acest fel trebuie să aibă o înţelegere clară despre ceea ce înseamnă îndurarea lui Dumnezeu: „ceea ce am nevoie în Hristos, nu ceea ce merit”. Una dintre principalele arme împotriva acuzării lui Satan este a înţelege că sursa noastră nu stă în puterea noastră, ci în mila şi îndurarea lui Dumnezeu. In Psalmul 51:1 termenul folosit pentru „îndurare” este „racham” şi descrie o stare asemănătoare de dependenţa de mila lui Dumnezeu precum fatul depinde vital de cordonul ombilical al mamei: ” Ai mila, Dumnezeule în bunătatea Ta, după îndurarea Ta cea mare şterge fărădelegile mele. ”
3. Creştinul trebuie să ştie că spre deosebire de sângele lui Abel care vorbeşte „răzbunare”, sângele lui Isus Hristos strigă „iertare” şi totodată sângele Lui are putere să curăţească şi conştiinţa noastră de faptele moarte. “Ci v’ați apropiat de muntele Sionului…
de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel.”
Evrei 12:22, 24
“Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Grecește: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre; și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregi lumi( Ioan 2:1-2).
4. In aceste situatii, crestinii trebuie să ţină cont de cele 2 principii majore ale luptei spirituale descrise în Iacov 4:6-7 “Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.“ Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi dela voi.”

– I – Supunerea faţă de Dumnezeu care înseamnă:
* smerenie în relaţii cu ceilalţi oameni
* umblarea în dragoste (Dumnezeu este dragoste. “Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină, și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întunerec, umblă în întunerec, și nu știe încotro merge, pentru că întunerecul i-a orbit ochii.”
1 Ioan 2:10-11
* înseamnă a fi de acord cu nimicnicia noastră şi măreţia Lui, cu dependenţa faţă de El
* a-L lauda, a exprima cu voce tare mulţumirea faţă de supremaţia Lui.
– II – Impotrivirea faţă de cel rău (Putem spune ca şi Hristos cu voce tare: „Pleacă, Satano! ” Dar Isus S’a întors, și a zis lui Petru: „Înapoia Mea, Satano: tu ești o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.“”
In Matei 16:18-19, Hristos i-a promis lui Petru şi tuturor ucenicilor Lui: “Și Eu îți spun: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile Împărăției cerurilor, și orice vei lega pe pământ, va fi legat în ceruri, și orice vei dezlega pe pământ, va fi dezlegat în ceruri.“”
” Porţile locuinţei morţilor” în traducere este ” FORTIFICAŢII” şi se referă la Satan şi oştile lui. ” Legare şi dezlegare” în original termenii sunt: ” deo” şi ” luo” şi înseamnă „a interzice” si „a permite” .
să plece în Numele care este mai presus de orice alt nume- Isus Hristos)

2 De asemenea, un alt obiectiv major al diavolului este să atace unitatea n familie. O familie unită şi dedicată lui Dumnezeu este cea mai mare ameninţare împotriva Impărăţiei întunericului şi atunci Satana doreşte să atace unitatea familiei: unitatea dintre parteneri, dintre părinţi şi copii. Pentru prima dată Numele lui Dumnezeu Iehova Savaoth, nume care Il desemnează pe Dumnezeu ca fiind Dmnezeul Oştirilor care luptă pentru noi este folosit în lupta unei femei pentru familia ei: 1 Samuel 1:11: “Ea a făcut o juruință, și a zis: „Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei Tale, dacă-Ți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba Ta, și dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui, și brici nu va trece peste capul lui.“”

3. Satan, atacă de asemenea unitatea dintre creştini. Câştigul în luptele spirituale se dă pe terenul bisericii unite a lui Isus Hristos. Cartea Efeseni – este cartea războiului spiritual, dar autorul ei se adresează unei biserici nu unui individ. Dacă creştinii sunt uniţi – ei pot birui pe cel ăau, dar dacă sunt dezbinaţi şi există şi clevetirea între ei, vor face slujba celui rău. Termenul în limba greacă pentru „clevetire” folosit în Noul Testament de apostolul Pavel vine din termenul grecesc „diabolos”. Dacă creştinii se simt singuri – se retrag din destinul lor din pricina eşecurilor repetate… dacă se simt respinşi – ajung să vadă mari obstacole în a funcţiona în darurile lor… Multe cheltuieli de energie inutile, multe răni şi din păcate multe destine înalte sunt ratate pentu că creştinii au fost înşelaţi de cel rău în relaţiile de unitate şi legătura a duhului şi a păcii.
“Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină, și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuș n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu…” ( Filipeni 2:1-6)
RUGĂCIUNE:
Te rugăm, Tată, fă-ne una nu doar pentru biruinţa noastră spirituală, ci şi pentru acei pe care Ii ai în planul Tău de mântuire, pentru acei care au auzit Cuvântul Tău şi pe care îi iubeşti chiar dacă acum ei sunt în lume. Ajută-ne sa îi iubim cum ne-ai iubit Tu pe noi când eram ca ei…
Ne rugăm pentru această unitate pentru care Tu te-ai rugat când nu erau decat 12 ucenici care şi ei se confruntau cu atacurile celui rău pentru a-i dezbina. Iţi mulţumim pentru viziunea Ta desăvâşită privind unitatea Trupului Tău: să fim una în familii şi în relaţia cu celelalte mădulare ale trupului cum este unitatea dintre Tine şi Tatăl. Sunt multe voci şi viziuni care în această generaţie ar vrea să ne abată de la viziunea Ta privind UNITATEA PENTU CARE TU AI PLĂTIT PREŢUL GRĂDINII GHETISMANI ŞI AL CRUCII, dar noi ne împotrivim acestor înşelăciuni ale acestui veac şi alegem să credem Cuvintele Tale şi să ne aliniem rugăciunii Tale pentru unitate! Amin! Mulţumim Tată că ne iubeşti ca pe Fiul Tău, mulţumim pentru viziunea Ta privind Biserica „să o hrăneşti şi să o îngrijeşti cu drag pentru caă este os din oasele Fiului Tău şi carne din carnea Lui! Mulţumim că noi suntem aceştia! Amin!
Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M’ai trimes. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una, – Eu în ei, și Tu în Mine; – pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, și că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.”( Ioan 17:20-23)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s