ÎNDELUNGA RĂBDARE( PERSEVERENŢA) -DESĂVÂRŞIRE

    In această dimineaţă, stând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru biserica Lui şi aşteptând să înţeleg ce este în inima Lui, răspunsul Lui, m-a surprins: POPORUL LUI DUMNEZEU ARE TENDINŢA SĂ ÎŞI PIARDĂ  RĂBDAREA. (Să nu uităm de pilda poporului Israel care atunci când Moise zăbovea pe munte, şi-a pierdut răbdarea şi au apelat la idolatrie, de aceea au avut de pierdut, dar să punem la socoteală şi faptul că întoarcerea lor din acel eşec al nerăbdării a adus o slavă şi o biruinţă şi mai mare (Exod 33,34) pentru că DUMNEZEU ESTE ÎNDURĂTOR ŞI ÎNDELUNG RĂBDĂTOR. Să ne ajute Domnul să nu disprețuim bogățiile bunătății, îngăduinței și ÎNDELUNGEI LUI RĂBDĂRI căci bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. (Romani 2:4)

   Este un mit printre creştini: acela de a nu te ruga pentru a primi răbdare deoarece răspunsul la aceasta rugăciune, Dumnezeu îl asociază cu înmulţirea încercărilor. Acest mit, l-am îmbrăţişat cu atât mai mult cu cât în acest veac al vitezei şi al internetului suntem învăţaţi că totul trebuie să primim foarte rapid şi când vrem noi. Credinţa este „substanţa lucrurilor care nu se văd” şi noi primim prin credinţa în spiritual lucrurile pe care le cerem, dar nu de puţine ori, Domnul ne cere ÎNDELUNGĂ RĂBDARE PÂNĂ LA VIZIBILITATEA LUCRURILOR CARE NU SE VĂD ÎN LUMEA REALĂ PENTRU A NE ANTRENA CA ŞI CAMPIONI AI LUI. Planul lui Dumnezeu, însă este DESĂVÂŞIREA noastră şi aceasta are direct legătură cu RĂBDAREA.
“Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii cari știți că încercarea credinței voastre lucrează RĂBDARE. Dar RĂBDAREA trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți DESĂVÂRŞIŢI, întregi, și să nu duceți lipsă de nimic.”( Iacov 1:2-4)
Termenul în limba greacă folosit în acest context pentru DESĂVÂRŞIT este „teleios” şi înseamnă COMPLET DEZVOLTAT DIN PUNCT DE     VEDERE MORAL ŞI MINTAL.
UMBLAREA ÎN ÎNŢELEPCIUNE, PUTEREA UNEI MINŢI TRANSFORMATE PRIN CARE DUMNEZEU POATE SCHIMBA LUMEA DIN JURUL NOSTRU ESTE ÎN DIRECTĂ LEGĂTURĂ CU MATURITATEA MORALĂ ŞI MINTALĂ ŞI ACESTEA SUNT CA URMARE A LUCRĂRII ROADEI DUHULUI NUMITĂ ” ÎNDELUNGA RĂBDARE” .
“Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.”(Galateni5:22-23) Particularitatea distinctă a creştinilor în decursul secolelor raportat la venirea Domnului a fost şi este ÎNDELUNGA RĂBDARE. (PERSEVERENŢA), ADICĂ A RĂMÂNE NECLINTIT PE POZIŢIE INDIFERENT DE ÎMPREJURĂRI, ATITUDINEA OAMENILOR, EŞECURI SAU SUCCESE.

       Particularitatea plugarului care seamăna şi asteaptă roada scumpă a pământului este ÎNDELUNGA RĂBDARE( PERSEVEREANŢA). Răbdarea înseamnă a stărui să lucrezi împreună cu Domnul şi a aştepta cu credinţă împlinirea făgăduinţelor Lui pe pământ după ce le-ai câştigat în spiritual, semănând Cuvântul. Răsplata este copleşitoare: ploaie timpurie şi târzie care înseamnă revărsarea plinătăţii Duhului, puterea Lui de căştigare a sufletelor pentru Hristos, transformare, vindecare, eliberare, tot ceea ce am putea defini ca fiind materializarea planurilor Lui desăvârşite pentru noi, cu mult mai înalte decât mintea omenească poate pricepe.
„Ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gândurile Mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se pogoară din ceruri, și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și-l fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămînță sămănătorului și pîine celui ce mănâncă, tot așa și Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea și va împlini planurile Mele.”
(Isaia 55:9-11)

   Unul dintre cele mai mari teste ale răbdării unui creştin este acela de a rămâne PERSEVERENT ÎN MĂRTURISIREA CUVÂNTULUI CARE DENOTĂ CREDINŢA ACTIVĂ ÎMPOTRIVA TUTUROR OBSTACOLELOR, SIMPTOMELOR DE BOALĂ SAU SITUAŢII CARE   CAUZEAĂA SUFERINŢA, DE ACEEA CUVÂNTUL NE ÎNVAŢĂ SĂ NE AŢINTIM PRIVIRILE LA HRISTOS, MARELE PREOT AL MĂRTURISIRII NOASTRE CARE A RĂBDAT ÎN TOATE LUCRURILE CA ŞI NOI:
“Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul lui Dumnezeu –să rămînem tari ( PERSEVERENŢI) în mărturisirea noastră. „Căci n-avem un Mare Preot, care să n’aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.”(Evrei 4:14-15)

     ÎNTOTDEAUNA TESTUL RĂBDĂRII ADUCE UN SFÂRŞIT TRIUMFĂTOR, O DOVADĂ A CREDINŢEI, O ALINIERE A FIECĂRUIA DINTRE NOI ÎN GALERIA MARTORILOR, BIRUITORI PRIN CREDINŢA DIN EVREI 11

    “Fiți dar INDELUNG RĂBDĂTORI, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi ÎNDELUNG RĂBDĂTORI , întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați: iată că Judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe proorocii, cari au vorbit în Numele Domnului. Iată, noi numim FERICIŢI PE CEI CE AU RĂBDAT. Ați auzit vorbindu-se despre RĂBDAREA lui Iov, și ați văzut ce SFÂRŞIT I A DAT DOMNUL, și cum Domnul este plin de milă și de îndurare.”(Iacov5:7-11)

“și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile cari nu se văd. Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.
Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s’au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați; unii, ca să dobîndească o înviere mai bună, n’au vrut să primească izbăvirea, care li se dădea, și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare; ei, de cari lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n’au primit ce le fusese făgăduit; pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n’ajungă ei la DESĂVÂRŞIRE fără noi.”(Evrei 11:1-2, 33-36, 38-40)

APOSTOLUL PAVEL, RUGÂNDU- SE PENTRU MATURITATEA CREDINCIOŞILOR, ARE ÎN VEDERE CÂTEVA OBIECTIVE ESENŢIALE:
– ÎNŢELEPCIUNEA
– PRICEPEREA DUHOVNICEASCĂ
– PUTEREA POTRIVITĂ CU SLAVA LUI
– RĂBDAREA, ÎNDELUNGA RĂBDARE ( PERSEVERENŢA) CU BUCURIE

   “De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească; pentru ca astfel să vă purtați într’un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiți plăcuți în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, și crescând în cunoștința lui Dumnezeu: întăriți, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice RĂBDARE și ÎNDELUNGĂ RĂBDARE( PERSEVERENŢA), cu bucurie, mulțămind Tatălui, care v’a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților, în lumină. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, și ne-a strămutat în Împărăția Fiului dragostei Lui,”
(Coloseni1:9-13)
Concluzie: Nu putem vorbi de o viaţă victorioasă, plină de roade, de manifestarea slavei Lui Dumnezeu în viaţa noastră, de schimbarea celor pentru care ne rugăm şi le vestim Cuvântul Său, dacă nu vom avea o INIMA PERSEVERENTĂ.
FRAŢI ŞI SURORI, AVEM NEVOIE SĂ NE RUGĂM PENTRU INIMI PLINE DE RĂBDARE! SĂ NU NE PIERDEM RĂBDAREA, CĂCI DOMNUL ESTE APROAPE… CHIAR LA UŞĂ!
ATENŢIE! Răbdarea nu înseamnă să am o atitudine de resemnareîin faţa atacurilor diavolului! În confruntarea cu orice situaţii, noi creştnii trebuie să ne supunem lui Dumnezeu şi să îi mulţumim pentru tot ce vine din Mâna Lui căci El este Suveran şi nici un fir de păr nu ne cade fără voia Lui, dar îmbrăcaţi cu Hristos în Dumnezeu trebuie să ne împotrivim diavolului şi el va pleca de la noi. “Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi.”(Iacov4:7) Amin!