MARIA ŞI IOSIF , CONTRAATACURILE DIN VIATA NOASTRĂ ŞI VEŞNICA BIRUINŢĂ ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS

   Adeseori, în viaţa noastră, în urma marilor victorii, vor veni contraatacurile…după munții înalți vin şi văile adânci…după experimentarea trecerii Marii Roșii si cântările de laudă ale Mariei – apele Mara şi crizele de la bălţile amare ale vieţii. ( Exod 15:22-26) Acelasi lucru s-a întâmplat şi în viaţa Mariei şi a lui Iosif.
Numele MARIA înseamnă: CEA AMARĂ, ÎNTRISTARE DAR ŞI SPERANȚA, CEA FRUMOASĂ ŞI IUBITĂ DE DUMNEZEU, PLĂCUTĂ, CEA CARE E PUTERNIĂA ŞI DOMNEŞTE.
Doar la scurt timp, după minunatele şi supranaturalele evenimente: înștiințarea Mariei prin îngerul Gavril despre nașterea Mântuitorului, arătarea îngerului în vis lui Iosif pentru a o proteja pe Maria, aducerea veştii bune păstorilor şi închinarea lor, închinarea magilor – a avut loc un contraatac al vrăjmașului care mii de ani a fost împotriva nașterii Mântuitorului lumii: „În cer s-a arătat un semn mare–o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu, cu şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.” (Apocalipsa‬ ‭12:1-5‬ ‭)
„După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu, căci Irod are să caute Pruncul ca să-L omoare.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: „Am chemat pe Fiul Meu din Egipt.” (Matei‬ ‭2:13-15‬ )
Cu un astfel de contraatac pentru a fi distrus s-a luptat si Împăratul David din seminția căruia trebuia să se nască Mântuitorul. După o mare biruinţă a lui David împotriva filistenilor – ei s- au suit din nou în Valea Refaim împotriva lui David. ( 2 Samuel5:22)
David avea în el-chipul viitorului Mesia, Maria -era însărcinată cu Hristos şi noi, creştinii -suntem ” însărcinaţi” cu Hristos: „Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi!” (Galateni‬ ‭4:19‬ ‭‬‬)
Vrăjmașul nu obosește să atace pe acei care au chipul lui Hristos în ei; noi obosim să ne apărăm şi ca oameni limitați suntem într-o inegalitate enormă de forţă faţă de puterea vrăjmașului însă „bătăliile sunt ale Domnului” şi „El merge înaintea noastră” în luptă dacă noi rămânem strâns lipiți de El şi ascultăm de Instrucțiunile Lui:  „Filistenii s-au suit din nou şi s-au răspândit în valea Refaim. David a întrebat pe Domnul. Şi Domnul a zis: „Să nu te sui, ci ia-i pe la spate şi mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un vuiet de paşi în vârfurile duzilor, atunci să te grăbeşti, căci Domnul merge înaintea ta, ca să bată oştirea filistenilor.” David a făcut cum îi poruncise Domnul şi a bătut pe filisteni de la Gheba până la Ghezer.” (2 Samuel‬ ‭5:22-25‬ ‭)
„Când vei auzi vuiet de paşi în vârful duzilor”. Cuvântul „paşi” în traducerea originală se referă la „zgomotul produs de copitele cailor” .
Deci, Dumnezeu a trimis care invizibile, dar reale în lumea spirituală în ajutorul slujitorului Său care avea o relaţie cu El -(îl întreba pe Dumnezeu şi asculta de Cuvintele Lui).
Cu siguranţă, atunci când David a scris Psalmul 20 -a fost inspirat de această experienţă: „Unii se bizuiesc pe carele lor, alţii, pe caii lor, dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie şi cad, dar noi ne ridicăm şi rămânem în picioare.” (Psalmul‬ ‭20:7-8‬ ‭)
Numele lui Isus Hristos întrunește toate Numele lui Dumnezeu: „…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ.( Efeseni 3:14); „pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ” (Filipeni‬ ‭2:10‬ ‭)
(El Shadai -Dumnezeul Legământului si Cel care se dăruire fapturilor Sale, El Elyon -Dumnezeul Cel Atotputernic care are toată puterea în cer şi pe pământ, El Roy -Dumnezeu care vede totul cu scopul de a veni în ajutor, Iahve Iire-Dumnezeu care poartă de grijă, Iahve Rafa- Dumnezeu care vindecă, Iahve Raah -Dumnezeu Păstorul nostru, Iahve Sama -Dumnezeu care este prezent, Iahve Savaoth – Dumnezeul Oştirilor care luptă pentru noi, Iahve Nissi- Dumnezeu Steagul nostru, Iahve Shalom- Dumnezeul păcii…)
Nazaret este cetatea unde Maria şi Iosif s-au stabilit după întoarcerea lor din Egipt unde Dumnezeu i-a trimis pentru a-i proteja de contraatacul vrăjmașului de a-i distruge: „Dar, când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii. A venit acolo şi a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci: că El va fi chemat Nazarinean.”  (Matei‬ ‭2:22-23‬ )
Cuvântul Nazaret înseamna TURN DE VEGHE. Un turn de veghe este o încăpere de mărimea unui om, clădită într- un punct strategic pentru omul care trebuia să păzească oraşul veghind zi şi noapte. Acesta era slujbaşul cel mai însemnat din oraş.
Dumnezeu care este suveran, a fost în TURNUL DE VEGHE AL UNIVERSULUI ŞI AL ISTORIEI în timp ce evenimente legate de timp, împrejurări, istorie, viaţă, moarte, tragedie colectivă chiar uciderea pruncilor) – se derulau pe pământ.
Dar Nazaret înseamna şi „SFINŢIRE, CONSACRARE ŞI DIADEMA ” IAR NAZARINEAN ÎNSEAMNA „SFINȚIT PENTRU IAHVE ŞI LĂSTAR , CREANGĂ SLABĂ” .
Dumnezeu Insuşi luptă pentru noi şi toate Numele lui Dumnezeu sunt moștenirea celor care sunt sfințiți pentru Iahve. BIRUITORII NU SUNT CEI TARI PRIN EI ÎNŞIŞI, FIECARE OM CARE ESTE NAZARINEAN ESTE ÎN ACELASI TIMP ŞI O „CREANGĂ SLABĂ. Ce minunat să ştim ca harul Său ne este destul în orice situaţie. De ce? Pentru că Dumnezeu este prezent pentru acei care Il caută şi condiția pentru un lăstar ca să fie puternic este să rămână în vița care este Hristos căci nimic nu putem face despărțiți de El. „Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită.” Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” (2 Corinteni‬ ‭12:9‬ )
Acelaşi om-apostolul Pavel care a fost un NAZARINEAN – a recunoscut că este o ” CREANGĂ SLABĂ” însă bizuindu-se pe puterea lui Dumnezeu a putut afirma ca DIADEMA CELOR NEPRIHĂNIȚI ÎL AŞTEAPTĂ ÎN GLORIA ETERNĂ: „De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Timotei‬ ‭4:8‬ ‭)
„Şi noi dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”
‭‭(Evrei‬ ‭12:1-2‬ ‭)
„Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea Mielului, având fiecare câte o alăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinţilor. Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: „Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru şi ei vor împărăţi pe pământ!” (Apocalipsa‬ ‭5:8-10‬)
Amin!
Doamne, ajută- ne!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s