MENTALITATEA DE AMBASADOR AL CERULUI SAU CETĂȚEAN AL SIONULUI

   Dacă un ambasador al unei ţări este amenințat, îi va fi pusă la dispoziție armata acelei ţări pentru a-l apăra.
Noi suntem reprezentanții Impărăţiei lui Dumnezeu şi îngerii Lui – sunt pregătiți pentru a ne proteja şi elibera dacă suntem amenințaţi.
Noi trăim în această lume însă nu aparținem ei. Suntem predestinați să fim cetățeni ai cerului, să trăim asemenea unei Cetăți aşezată pe vârful muntelui. Din vârful muntelui avem posibilitatea să vedem totul aşa cum vede Dumnezeu, să privim toate lucrurile prin ochii credinței – din perspectiva lumii care se vede dar şi mai mult – din perspectiva lumii spirituale care determină lucrurile ce se întâmplă în lumea materială. Vedem toate problemele din lume, trecem şi noi prin necazuri dar gândim şi acționăm de pe poziția celor predestinați să fie mai mult decât biruitori. Indiferent de situaţie, prezenţa lui Dumnezeu cu noi ne distinge de orice altă mentalitate a lumii în care trăim. Doamne, atinge- ne mintea şi ochii spirituali să înţelegem şi mai mult cine suntem noi în Tine şi Tu în noi! Amin!
„să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți „terebinți ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.””
‭‭Isaia‬ ‭61:3‬ ‭
„Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: „În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate și încredere va fi tăria voastră… Domnul așteaptă să Se milostivească de voi și Se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept: ferice de toți cei ce nădăjduiesc în El! Da, popor al Sionului, locuitor al Ierusalimului, nu vei mai plânge! El Se va îndura de tine, când vei striga; cum va auzi, te va asculta.”
‭‭Isaia‬ ‭30:15, 18-19‬ ‭
„Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu; și i-ați biruit, pentru că Cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume.”
‭‭1 Ioan‬ ‭4:4‬ ‭
„Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah! domnul meu, cum vom face?” El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei.” Elisei s-a rugat și a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.” Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei.”
‭‭2 Împăraţi‬ ‭6:15-17‬ ‭
„Pustiul și țara fără apă se vor bucura; pustietatea se va înveseli și va înflori ca trandafirul; se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci i se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă: „Fiți tari, și nu vă temeți! Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu; El însuși va veni și vă va mântui.” Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor; atunci șchiopul va sări ca un cerb, și limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustiu vor țâșni ape, și în pustietate, pâraie; marea de nisip se va preface în iaz, și pământul uscat, în izvoare de apă. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi Calea cea sfântă: niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți; cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu, și nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi!”
‭‭Isaia‬ ‭35:1-10‬ ‭

CONFORM PRINCIPIILOR DUMNEZEULUI ATOTPUTERNIC CARE CONDUCE ISTORIA – CREDINCIOȘII SUNT CEI CARE FORMEAZĂ LINIA ÎNTÂI DE APĂRARE A ȚĂRII

   ROMÂNIA VA FII ÎN SIGURANŢĂ DACĂ NOI, CREDINCIOȘII STĂM LA POSTUL NOSTRU DE PAZĂ, VEGHIND CU RUGĂCIUNE DE MIJLOCIRE, POST ŞI CUVINTE ÎNŢELEPTE BAZATE PE SCRIPTURĂ PENTRU ŢARA NOASTRĂ!
„Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește.”
Psalmii 127:1
„Avraam a luat din nou cuvântul și a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului, eu care nu sunt decât praf și cenușă.
Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.””
Geneza 18:27, 32
„Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea; și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui…. Mai bună este înțelepciunea decât tăria!” …Inţelepciunea este mai de preţ decât uneltele de război! …
Eclesiastul 9:13-16 , 18

„Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.”
2 Corinteni 10:3-5

„Ei l-au biruit prin sângele Mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.”
Apocalipsa 12:11

DOAMNE, AJUTĂ- NE SĂ ÎMBRĂCĂM TOATĂ ARMĂTURA TA PENTRU A BIRUI ÎN RĂZBOIUL SPIRITUAL PENTRU ROMÂNIA… ŞI ROMÂNIA SUNTEM NOI, ORAȘELE ŞI FAMILIILE NOASTRE, COPIII ŞI NEPOȚII NOŞTRI!

„Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați

 la aceasta, cu toată stăruința, și rugăciune pentru toți sfinții”
Efeseni 6:10-18

 

IUBIȚI FRAŢI CREŞTINI ROMÂNI DE PRETUTINDENI, FĂRĂ NICI O EXAGERARE – NOI SUNTEM FACTORUL DECISIV PENTRU CURSUL ISTORIEI NAȚIUNII NOASTRE ŞI AL EVENIMENTELOR CE VOR AVEA LOC.

   SĂ CEREM DE LA DOMNUL SĂ NE UNGĂ OCHII PENTRU A VEDEA ÎN LUMEA SPIRITUALĂ, PENTRU A ÎNŢELEGE DIN PERSPECTIVA SPIRITUALĂ EVENIMENTELE CARE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM PE PĂMÂNT, ÎN ŢARA NOASTRĂ ŞI MODUL CUM PUTEM BIRUI. DEPINDE DE RUGĂCIUNILE NOASTRE CURSUL ISTORIEI NAŢIUNII NOASTRE. DEPINDE DE MIJLOCIREA NOASTRĂ DEDICATĂ, DACĂ PENTRU ROMÂNIA VA TRIUMFA PLANUL LUI DUMNEZEU CARE ESTE PACE ŞI BINECUVÂNTARE SAU PLANUL CELUI RĂU CARE POATE FII RĂZBOI CIVIL ŞI DISTRUGERE! NE ÎMPOTRIVIM ORICĂRUI PLAN AL CELUI RĂU ŞI DECLARĂM ÎN UNITATE: DOMNIA LUI ISUS HRISTOS, PRINŢUL PĂCII ŞI AL LEGĂMÂNTULUI SHALOM PESTE ROMÂNIA!

Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară ca să n-o nimicesc… zice Domnul Dumnezeu.”
‭‭Ezechiel‬ ‭22:30-31‬ ‭

In acesta pasaj, Dumnezeu ne transmite că dacă ar găsi în toată națiunea măcar un singur om care să stea în „spărtură pentru înălțarea unui zid” atunci cursul istoriei s-ar putea schimba. Dacă Dumnezeu ar găsi măcar un singur om care să stea cu adevărat în spărtură, adică în acea mijlocire care se contopește cu Inima lui Dumnezeu – Cel Atotputernic ar scăpa o națiune întreagă de la nenorocire.

Profetul Daniel este exemplul omului care a stat în spărtură. Cursul evenimentelor nu s-a hotărât în cer, ci jos pe pământ, prin rugăciunea perseverentă și însoțită de post a unui om.
Cel care a stat împotriva faptului ca Daniel să primească răspunsul la rugăciunea lui pentru națiune a fost „căpetenia împărăției Persiei” care nu era o fiinţă omenească, ci o fiinţă spirituală ce se opunea Planului lui Dumnezeu. Rugăciunile lui Daniel l-au făcut pe îngerul Mihail să poată pătrunde şi astfel îngerii lui Dumnezeu să câștige biruinţa asupra națiunii pentru care omul lui Dumnezeu se ruga. Dacă Daniel nu s-ar fi rugat, nu s-ar fi întâmplat nici în lumea spirituală acele evenimente.

     Dacă prin rugăciunea unui singur om a lui Dumnezeu a fost schimbat cursul istoriei, să nu uităm cine suntem noi şi ce autoritate spirituală avem în Isus Hristos a Cărui Nume este mai presus decât orice alt nume de pe pământ şi din lumea spirituală şi că Planul lui Dumnezeu este ca toată plinătatea să locuiască în Hristos şi în toate lucrurile El să aibă întâietatea ( Coloseni 1:16-19)
PLANUL VEŞNIC A LUI DUMNEZEU PRIN CARE HRISTOS, ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAȚILOR ŞI PRINŢUL PĂCII ESTE ÎNĂLȚAT – SE MANIFESTĂ PE PĂMÂNT PRIN BISERICA LUI:
„Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer; și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor.”
‭‭(Matei‬ ‭18:18-20‬ ‭)
El I-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce îndeplinește totul în toți.” ( Efeseni‬ ‭1:22-23‬ ) – pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.”
‭‭Efeseni‬ ‭3:10-11‬ ‭
DOAMNE, DUMNEZEUL NOSTRU, AZI ESTE MOMENTUL ” KAIROS ” – ” TIMPUL LUI DUMNEZEU” PENTRU ŢARA NOASTRĂ, PENTRU CA PE TERITORIUL SPIRITUAL AL ROMÂNIEI SĂ SE CUNOASCĂ AUTORITATEA BISERICII TALE ŞI RĂSPUNSUL LA ATÂT DE MULTE RUGĂCIUNI INĂLŢATE PENTRU NAȚIUNE ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS! (El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!”
‭(Daniel‬ ‭10:12‬ ‭)
VEDEM PRIN CREDINŢĂ – ÎN LUMEA SPIRITUALĂ – CUM ÎNGERII TĂI, DOMNUL DUMNEZEUL NOSTRU ATOTPUTERNIC SUNT PUŞI ÎN MIŞCARE PENTRU A APĂRA PLANUL DE PACE ŞI BIRUINŢĂ A DREPTĂȚII TALE PESTE NAȚIUNEA NOASTRĂ ŞI FLUTURĂM PESTE ŢARA NOASTRĂ STEAGUL LUI IAHVE NISSI (DUMNEZEU STEAGUL NOSTRU) ŞI IAHVE SAVAOTH (DUMNEZEUL OŞTIRILOR CARE LUPTĂ PENTRU ROMÂNIA ŞI CÂŞTIGĂ). AMIN! AMIN! AMIN!
‭‭
În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a douăzeci și patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru). Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii îi erau niște flăcări ca de foc; dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită, și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia; dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă! Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui; și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchii și mâinile mele. Apoi mi-a zis: „Daniele, om preaiubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești; căci acum sunt trimis la tine!” După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău, și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum! Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci și una de zile; însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei.

Apoi mi-a zis: „Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace ție! Fii tare și cu inimă!” Și pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri și am zis: „Vorbește, domnul meu, căci m-ai întărit.” El mi-a zis: „Știi pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei Persiei; și când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei! Dar vreau să-ți fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail.””
‭‭Daniel‬ ‭10:2-13, 19-21‬ ‭VDCC‬‬

Noi, creştinii suntem sarea pământului. Cât timp, noi suntem prezenți pe pământ, Dumnezeu tratează lumea cu îndurarea Lui în locul mâniei şi judecății pe care ar merita-o aceasta din cauza neascultării de Dumnezeu.
„Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni.”
‭‭Matei‬ ‭5:13‬ ‭VDCC‬‬

SENTIMENTUL DE RESPINGERE Şi PAŞI PENTRU VINDECARE

In urmă cu ceva timp, am stat într-o perioadă de mijlocire agonizantă pentru RELAŢIILE DIN BISERICĂ. In acea perioadă, am întrebat pe Dumnezeu de ce în bisericile româneşti nu este unitatea de care avem nevoie ca să înfruntăm vrăjmaşul. Răspunsul pe care eu l-am primit în inima mea de la Duhul lui Dumnezeu, a fost foarte clar: DUH DE RESPINGERE. Pentru poporul nostru – este specifică această moştenire generaţională devastatoare numita RESPINGEREA. Dacă aceasta nu este identificată şi tratată corespunztor- rezultaul este că oamenii nu mai au încredere unii în alţii, se izolează, sunt complexaţi, se înconjoară cu ziduri de protecţie pentru a nu mai fi răniţi, nu mai sunt capabili să primească şi să dăruiască dragostea.
Să ne rugăm în primul rând pentru noi înşine să fim eliberaţi de orice formă de RESPINGERE. SĂ NE RUGĂM PENTRU ELIBERAREA BISERICII LUI HRISTOS DIN ROMÂNIA DE ORICE FEL DE FORMĂ DE REPINGERE, PENTRU RESTAURAREA DRAGOSTEI DUMNEZEIEŞTI ÎNTRE FRAŢI CE PRESUPUNE SĂ AVEM ÎNCREDERE UNII ÎN ALŢII – 1 Corinteni 13:7 Dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. AMIN!

Am scris mai jos mai multe cauze ce pot cauza RESPINGEREA, reacţii de apărare a celor care se confruntă cu SENTIMENTUL DE RESPINGERE şi PAŞI PENTRU VINDECARE.

3 SITUAŢII MAJORE CARE POT CAUZA RANA RESPINGERII
1. Un copil poate fi nedorit în timpul sarcinii. Atitudine anterioară a mamei a rănit acel copil chiar înainte de a se naşte
2. Când un copil nu primeşte dragostea demonstrată de la părinţi. Un copil neîmbrăţişat tinde să devină un copil respins. Am vorbit cu oameni care mi-au spus: Bănuiesc că tatăl meu m-a iubit, dar nu a ştiut cum să mi-o arate. Nu a făcut niciodată ceva care să îmi arate că mă iubeşte”!
3. Când fraţii primesc afecţiune inegală de la părinţi – indiferent dacă aceasta se întâmplă intenţionat sau nu. De ex. într-o familie cu 3 copii – părinţii îl laudă pe cel mare şi cel mic, dar nu zic nimic de cel mijlociu.
4. Trădarea. Când creştem ne expunem pe noi înşine de a avea mai multă respingere. De data aceasta durerea, faţă de anii copilăriei este compusă pentru că va implica şi încrederea noastră.

De mult ori am consiliat soţii care considerau că au pierdut totul. Ele s-au încrezut în soţii lor, li s-au dăruit fără rezerve, dar ei le-au părăsit şi ele s-au simţit trădate.

Alte feluri de trădări care cauzează RESPINGEREA
-ţi-ai deschis inima în faţa cuiva, ai avut încredere şi ţi-a demascat secretele altora…
– umilinţa publică ( ex. unui băiat care în timpul şcolii a fost anunţat public, scos în faţa clasei că a eşuat, de atunci el nu a mai fost acelaşi. El a ascuns acest lucru. A devenit foarte activ şi agresiv pentru a dovedi că e cel mai bun.
– o alta cale prin care se ajunge la sentiment acut al respingerii este – abuzul. Adeseori responsabil pentru abuz este un părinte, un bunic, o rudă…

REACŢIA NATURALĂ A CELUI CE A FOST TRĂDAT (RESPINS): „ Eu niciodată nu o să mă mai deschid! Nimeni nu o să mai aibă o altă şansă să mă mai rănească aşa! „

ZIDUL DE APĂRARE: „ De acord! Eu vreau să trec prin viaţă, dar niciodată nu am sa las pe cineva îndeajuns de aproape ca să mă rănească din nou ca şi atunci! Eu întotdeauna voi păstra un zid între mine şi alţi oameni!”

CINE VA SUFERI? Tu! Vei deveni o personalitate incompletă, ciuntită!

REZULTAUL PRIMAR AL RESPINGERII ESTE INCAPACITATEA DE A PRIMI ŞI DE A COMUNICA DRAGOSTEA. O PERSOANĂ CARE NICIODATĂ NU S-A SIMŢIT IUBITĂ NU POATE SĂ OFERE DRAGOSTE.

DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ESTE CEA CARE STIMULEAZĂ DRAGOSTEA NOASTRĂ SĂ RĂSPUNDĂ. DRAGOSTEA STĂ ŞI DORMITEAZĂ PÂNĂ CÂND ESTE STIMULATĂ DE O ALTĂ PERSOANĂ! FĂRĂ O INTERACŢIUNE DE ACEST FEL EA NU VINE LA VIAŢĂ: 1 IOAN 4: 19: NOI ÎL IUBIM PENTRU CĂ EL NE-A IUBIT ÎNTÂI!

4 PAŞI PENTRU ELIBERARE ŞI VINDECARE
PASUL 1: Recunoaşte natura problemei tale şi spune-i pe nume RESPINGERE. Inainte de a primi eliberarea lui Dumnezeu – El trebuie să ne aducă la momentul adevărului, chiar dacă acest adevăr pare devastator şi dureros.

PASUL 2: IARTĂ luîndu-L pe Isus drept exemplu – 1 Petru 2:21 Hristos a suferit pentru voi si v-a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.
Cum a întâmpinat Isus RESPINGEREA? Timp de 3 ani şi jumătate, EL şi-a dedicat viaţa întreagă făcând bine, iertând păcate, eliberând pe cei chinuiţi şi vindecând boli. Insă, mulţimea l-a ales pe Baraba în locul lui Hristos, strigând „La o parte cu Isus! Crucifică-l! Nu îl vrem pe EL, îl vrem pe Baraba, criminalul!
RĂSPUNSUL LUI ISUS ÎMPOTRIVA ACESTEI MARI RESPINGERI A FOST CĂ A IERTAT PE CEI CE I-AU GREŞIT ŞI S-A RUGAT PENTRU EI.

PASUL 3. VINO LA CRUCE PENTRU SCHIMBUL DIVIN
ÎNAINTE CA TU SĂ CUNOSTI ORICE FORMĂ DE REPSINGERE – HRISTOS A CUNOSCUT RESPINGEREA ŞI A PURTAT-O LA CRUCE ÎN LOCUL TĂU!
HRISTOS A PURTAT RESPINGEREA, UMILINŢA PUBLICĂ, TRĂDAREA, RUŞINEA ÎN LOCUL NOSTRU:
Isaia 53: 3 El era dispreţuit şi părăsit (respins–trad. lb. engleză) de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferintţ, ca unul de la care îţi întorceai faţa. El era dispreţuit şi noi nu L-am băgat în seamă!”
Isaia 61 : 7 In locul ocării voastre veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.

4. ACCEPTĂ DRAGOSTEA NECONDIŢIONATĂ A LUI DUMNEZEU: 1 IOAN 4: 19: NOI IL IUBIM PENTRU CĂ EL NE-A IUBIT ÎNTÂI!

PASUL 4: ACCEPTĂ-TE PE TINE ÎNSUŢI CA FIIND CEA MAI VALOROASĂ OPERĂ DE ARTĂ ÎN MÂNA LUI DUMNEZEU.
Nu te mai uita înapoi la rănile din trecut, la eşecuri, la trădări, la începuturi greşite, la căsnicii sfărâmate, la copii cu probleme, la dezastre financiare. Dumnezeu te numeşte „ FIUL MEU”, FIICA MEA”!
2 Corinteni 5:17,18 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării.

RUGĂCIUNE PENTRU ROMÂNIA

„Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta! La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!
…Ascultă, dar, acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robilor Tăi și, pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste ROMÂNIA! Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă! Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră Îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu! Căci Numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău!
‭‭Daniel‬ ‭9:11, 17-19‬ ‭

„Domnul să te binecuvânteze și să te păzească DRAGĂ ROMÂNIA! Domnul să facă să lumineze fața Lui peste tine și să Se îndure de tine, DRAGĂ ROMÂNIA! Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, IUBITA NOASTRĂ ROMÂNIE! Astfel să punem Numele Domnului peste ROMÂNIA , și EL NE VA BINECUVÂNTA!
‭‭Numeri‬ ‭6:24-27‬ ‭
DOAMNE DUMNEZEULE ATOTPUTERNIC ȘI ÎNDURĂTOR, CHEMĂM NUMELE TĂU PESTE ȚARA NOASTRĂ SI FAȚA TA SĂ STRĂLUCEASCĂ PESTE NOI! IN NUMELE LUI ISUS HRISTOS, NUME MAI PRESUS DECÂT ORICE ALT NUME NE RUGĂM ŞI FIE INDURAREA TA CA O PLOAIE DE PRIMĂVARĂ PESTE NOI! Amin! Amin! Amin!

Te rugĂm, El Elyon – Dumnezeul Atotputernic care conduci istoria

Te rugam, El Elyon – Dumnezeul Atotputernic care conduci istoria:
Vino cu puterea si Gloria Ta.
Atinge cu puterea Ta casele noastre şi România!
Atinge cu sfințenia Ta casele noastre şi România !
Atinge cu neprihănirea Ta casele noastre şi România!
Eliberează-ne, Domnul Salvării şi Domnul Dreptății!
Vino cu clătinarea Duhului Tău si vâjâitul unui vânt proaspăt si foc proaspăt
Și vorbește prin poporul Tau – limba cerului pentru locuitorii din România!
Căci ale Tale sunt scuturile pământului şi Tu eşti MAI INALT SI MAI PRESUS DECÂT ORICE! Amin! Amin! Amin!
TE RUGĂM ACEASTA ÎN NUMELE LUI ISUS HRISTOS, CEL CARE A RĂSCUMPĂRAT PENTRU DUMNEZEU OAMENI DIN ORICE NAȚIUNE ŞI MULŢI DINTRE EI FIIND DIN NAȚIUNEA ROMÂNĂ! AMIN!

Bateți din palme toate popoarele ( ŞI POPORUL ROMÂN!) Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat: El este Împărat mare peste tot pământul.
El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
El ne alege moștenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubește.
Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință, Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.
Cântați lui Dumnezeu, cântați! Cântați Împăratului nostru, cântați!
Căci Dumnezeu este Împărat peste tot pământul ( ŞI PESTE PĂMÂNTUL ROMÂNIEI ): cântați o cântare înțeleaptă!
Dumnezeu împărățește peste neamuri ( ŞI PESTE NEAMUL ROMÂNESC). Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam; căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului: El este mai înalt și mai presus de orice.”
‭‭Psalmii‬ ‭47:1-9‬ ‭

 

ANUNŢ DESPRE DATA PLANIFICĂRII CONFERINTEI NAŢIONALE A FEMEILOR, MAMAIA 2017

    Dragele mele surori si prietene, pentru că deja multe dintr voi v-ati arătat interesate de Conferinţa Naţională a Femeilor de la Mamaia, vă informăm că evenimentul se va desfășura în perioada 26-30 iunie.
Voi reveni cu informaţii şi detalii despre înscriere şi tema abordată.
Incredinţăm în Mâna Celui Atotputernic această lucrare şi ne punem în acord cu faptul că luptăm de pe poziția învingătorilor, al acelora cărora le aparține pe drept bogata moștenire în Hristos ca şi fii şi fiice ale Lui:
„Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică, ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.”
‭‭Romani‬ ‭8:15-17‬ ‭